Integritetspolicy

Denna dag, 25 maj 2018, har följande policy upprättats för Bra Hus från Hedlunds AB, nedan kallat Bra Hus.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Syftet med den här policyn är efterleva Dataskyddsförordningen och att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

 

Riktlinjer

Vad är en personuppgift

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysiskt levande person. Exempel på personuppgifter vi behandlar är namn, personnummer, adress, telefonnummer, mailadress, fotografier.

Behandling av personuppgifter (vilka, varför, hur osv

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund och endast för avsett ändamål. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra förpliktelser enligt avtal eller lag och/eller när vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter t ex för att vårda kundrelationen.

Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

• Namn

• Adress

• E-postadress

• Telefonnummer

• Faxnummer

• Personnummer

• Fotografier

• Bankrelaterade uppgifter

• Uppgifter som du registrerat självmant och frivilligt uppger

 

Vi samlar in dina personuppgifter när du kontaktar oss. Informationen lagras för att vi ska kunna ge dig rätt och relevant service/information. T ex vid beställning av huskatalog sparar vi dina personuppgifter för att kunna skicka katalogen till dig och för att våra agenter ska kunna kontakta dig. När du har köpt ett hus av oss behandlas dina personuppgifter för att vi ska kunna utforma, tillverka, leverera, färdigställa och fakturera ditt hus enligt avtalet. Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

• Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra agenter eller medarbetare t ex tecknar avtal med oss

• Uppgifter som vi får när du anmäler dig till utskick av katalog m. m.

• Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar

• Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

• Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida t ex cookies

• Uppgifter som vi får från offentliga register

 

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av ett personuppgiftsbiträde, som är behjälplig vid vår kommunikation med dig. Eventuella personuppgiftsbiträden kommer endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för. Detta är t ex våra agenter, IT-konsulter, och leverantörer. Vi lämnar också vissa uppgifter till försäkringsbolag som utfärdar försäkring där du är förmånstagare. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till ett personuppgiftsbiträde upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy. Bra Hus säljer aldrig personuppgifter.

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till tredje part om det följer av lag eller tvingande myndighetsbeslut.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Bra Hus kommer att behålla nödvändiga uppgifter så länge vi har ett åtagande mot dig enligt ingånget avtal samt för den tid som följer av lagstiftning (t ex bokföringslagen) samt för att kunna tillvarata våra rättigheter.

Bra Hus webbplats samt Cookies

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser och heller inte för webbplatsernas behandling av personuppgifter. Tänk på att om du använder sociala medier för att komma i kontakt med oss så kan det innebära att information och personuppgifter överförs till tredje part t ex Facebook och Instagram.

För att använda vår webbplats fullt ut behöver du tillåta lagring av cookies på din dator. Cookies används för att anpassa din upplevelse på vår webbplats.

Cookies används för att samla in besökardata från webbläsaren t ex för att se hur många besökare det är på webbplatsen, hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilken information som konsumeras av besökare i olika lägen. Cookies används också för att utvärdera marknadsföringsaktiviteter och för att kunna se vilket resultat olika typer av marknadsföringsaktiviteter ger.

Om du inte vill tillåta lagringen av cookies på din dator, eller välja vilken typ av cookies som ska användas, kan du ställa in detta i inställningarna på din webbläsare.

Rätt till information

När du tar kontakt med oss t ex beställer huskatalog eller tecknar avtal med oss kommer du att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Bra Hus verksamhet och för vilket ändamål vi behandlar dessa.

Du har även rätt att begära rättelse om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, eller radering eller begränsning av behandling (om förutsättning finns enligt lag). Bra Hus eftersträvar att alltid ha uppdaterade och korrekta personuppgifter i systemen.

Du har vidare rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet, om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som inte står i överensstämmelse med Dataskyddsförordningen.

 

Ansvar

Bra Hus är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

För frågor kring hanteringen av personuppgifter kontakta oss på e-mail: info@brahus.se

 

 

Med vänlig hälsning

Bra Hus från Hedlunds AB

 

Järnvägsgatan 12

795 71 Furudal

Tel. nr 0258-312 00

Org. nr 556609-1996

Beställ katalog